مقایسه میزان هوش هیجانی افراد معتاد کلینیک و غیر معتاد
مقایسه میزان هوش هیجانی افراد معتاد کلینیک و غیر معتاد
وضعیت: ناموجود
مقایسه میزان هوش هیجانی افراد معتاد کلینیک و غیر معتاد
شرح محصول:

چکیده:

هدف مقایسه میزان هوش هیجانی افراد معتادکلینیک آخرین  و غیر معتاد منطقه گلدشت    می باشد. ابزار این پژوهش پرنمودن پرسشنامه آزمون هوش هیجانی شرینگ می باشد.که دارای          مولفه های خود آگاهی، مهارت های اجتماعی، خود انگیزی ،هوشیاری اجتماعی و خودکنترلی می باشد

نمونه مورد آزمون تعداد 45 نفر از کل جامعه 1735نفری اشخاص مراجعه کننده به کلینیک و تعداد 45 نفر از اشخاص سالم منطقه گلدشت حصارک می باشند که به صورت داوطلبانه اقدام به پاسخ گویی پرسشنامه نمودند. بر اساس نتایج  که ازطریق  تحلیل آزمون های SPSS17  اندازه گیری شد:

   افراد سالم دارای میانگین 06/117 و انحراف معیار83/15 و افراد معتاد دارای میانگین40/98    و انحراف معیار 77/8 ونمره T 91/6 با درجه آزادی88 و سطح معناداری001/0 می باشد. با توجه به نتایج آما ری انجام شده افراد سالم دارای هوش هیجانی در کلیه مولفه های آن می باشند و اشخاص معتاداز هوش هیجانی پایین تری در کلیه مولفه ها برخوردار می باشند...

کلید واژگان : هوش ، هوش هیجانی ، اعتیاد، معتاد ، سالم

برای خرید و دریافت فایل مربوطه,بر روی گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد از پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر.

محصول
مقایسه میزان هوش هیجانی افراد معتاد کلینیک و غیر معتاد
تاریخ ثبت
1394/12/14
تاریخ به روز رسانی
1398/2/11
قیمت
450,000 ریال
فروشنده
 

سایر محصولات این گروه