دانلود بررسی رابطه بین نحوه گذاران اوقات فراغت با شکل گیری هویت
وضعیت: ناموجود
شرح محصول:

چکیده:

به بررسی رابطه نحوه گذران اوقات فراغت و هویت یابی نوجوانان پرداخته شد. حجم نمونه  تعداد کل نمونه 50نفر می باشد که در آموزشگاه فرهنگی آموزشی شهرکرج مشغول به آموزش می باشند.روش نمونه گیری برای تعیین اندازه نمونه از فرمول برآورد اندازه گیری نمونه برای گروه های همبسته استفاده شد و با توجه به میزان بدست آمده تعداد 50 نفر برای انجام پژوهش انتخاب شد.

پرسشنامه های استاندارد اوقات فراغت و پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من استفاده گردید. نتایج ذیل را در برداشت:

بین دو متغیر مهارت تصمیم گیری و شکا گیری هویت ، به میزان 35 درصد رابطه مستقیم وجود دارد. با توجه به آمار استنباطی، بین دو متغیر مهارت تصمیم گیری و شکا گیری هویت رابطه معناداری  وجود دارد....


محصول
دانلود بررسی رابطه بین نحوه گذاران اوقات فراغت با شکل گیری هویت
تاریخ ثبت
1394/10/28
تاریخ به روز رسانی
1398/2/11
قیمت
50,000 ریال
فروشنده
 

سایر محصولات این گروه